Projekt 11929 Avslutat Mögel och mykotoxiner i inomhusmiljö

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH och Lunds Universitet. Samfinansiering med Formas.

Projektet är en forsättning på ett tidigare SBUF projekt där denna etapp löper från licentiat till doktorsexamen. Projektet har fått stor internationell uppmärksamhet till följd av de kvantifierbara vetenskapliga resultat som presenterats hittills.

Man vet att mögelsvampar som kan växa till inomhus har en förmåga att producera mykotoxiner, ämnen som är oerhört toxiska (bl. a. cancerframkallande, vävnads-förstörande och inflammationsinducerande). Dock har man ansett att mängden mykotoxin som vi exponeras för är så liten att den rimligen inte kan ha någon inverkan på vår hälsa. Bakgrunden till detta projekt är att nya data har visat att mykotoxiner ? förutom att de är direkt toxiska - även påverkar immunceller i en riktning som innebär ökad risk för allergibenägenhet och att det krävs oerhört små mängder (pikogramnivå) för att framkalla dessa reaktioner. Dessutom har det visats att mögelsvampar frigör mycket små partiklar (små hyf-fragment) som aldrig sedimenterar. Dessa partiklar är mycket mindre -och deponeras mycket effektivare i lungorna - än sporer. Därmed kan vår exponering för mögel vara flera hundra gånger större än vad som tidigare beräknats.

Målsättningen med detta projekt har varit att utveckla nya analytiska metoder för bestämning av några utvalda mykotoxiner och att tillämpa dem på en mängd olika prover från mögelskadade inomhusmiljöer. Delar av byggnadsmaterial (synbart angripna lister, trösklar, prov av gipsplattor, tapet etc.) samt dammprover, främst från golvytor och hyllor, insamlades från mögelskadade hus och analyserads med masspektrometri (MS), en analytisk kemisk metod som bl a också används för dopinganalyser och för kriminaltekniska ändamål.

Våra analyser visar att de mögelsvampar som projektet främst fokuserat på, och som ofta återfinns i inomhusmiljöer i samband med fuktskada, inte bara har förmågan att producera mögelgifter ?de gör det regelmässigt. Dessutom har vi bekräftat att mögelgifter som härrör från synliga mögelfläckar på angripna byggmaterial kan bli luftburna och att vi därmed inandas dem. De metoder som utvecklats i projektet kommer i framtiden att kunna användas som verktyg i studier bl. a. syftande till att utröna mögelgifternas eventuella inverkan på vår hälsa.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Mycotoxins in Indoor Environments. Determination using Mass Spectrometry", Erica Bloom, Lunds Universitet (81 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Project Support AB
Projektledare
Relaterade projekt