Projekt 14024 Avslutat Användning av återbrukat stål till bärande konstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Detta pilotprojekt initierat av Skanska och Stena Stål hade som syfte att undersöka hur återbruk av stål kan göras praktiskt, miljömässigt och ekonomiskt gångbart.
Skanska valde ett enkelt byggprojekt i form av ett fläktrum vars stålkonstruktion utfördes av återbrukat stål som levererades efter kvalitetssäkring av Stena Stål.

Handbok MVR BS04:2021 erbjuder en praktiskt tillämpbar lösning för sortering och klassificering av profiler med känt ursprung tillverkade efter 1971 och projektet visar hur de generella rekommendationerna kan omvandlas till egna rutiner med specifika acceptanskriterier kopplade till bl.a. den utrustning som används.
Viktiga erfarenheter från projektet är att:
• Rekommendationer för bearbetning av ytor inför oförstörande provning kan avvika från
DIN 50159 om detta har stöd i specifika testresultat;
• Mer avancerad analys t.ex. med Q-Q diagram rekommenderas för att säkerställa en
kontrollgrupps homogenitet, och;
• Profilen med lägst hårdhet bör väljas som representativ för en kontrollgrupp vid förstörande provning.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare