Artikel Stora möjligheter med återbrukat stål

Publicerad

Återbrukat stål i bärande konstruktioner är kommersiellt möjligt. Efterfrågan på återbrukade stålprofiler finns och accepterade metoder för kvalitetssäkring är tillgängliga.
Pilotprojekt i praktisk användning av återbrukat stål i bärande konstruktioner.
Pilotprojekt i praktisk användning av återbrukat stål i bärande konstruktioner.

Projektresultatet visar att det finns stora möjligheter med återbrukat stål i bärande konstruktioner

Detta pilotprojekt initierat av Skanska och Stena Stål hade som syfte att undersöka hur återbruk av stål kan göras praktiskt, miljömässigt och ekonomiskt gångbart. Skanska valde ett enkelt byggprojekt i form av ett fläktrum vars stålkonstruktion utfördes av återbrukat stål som levererades efter kvalitetssäkring av Stena Stål. 

Handbok MVR BS04:2021 erbjuder en praktiskt tillämpbar lösning för sortering och klassificering av profiler med känt ursprung tillverkade efter 1971 och projektet visar hur de generella rekommendationerna kan omvandlas till egna rutiner med specifika acceptanskriterier kopplade till bl.a. den utrustning som används. 
Genom att säkerställa de väsentliga egenskaperna enligt SS-EN 1090-2 kan återbrukade profiler vara ingående produkter till en CE-märkt konstruktion. I så fall Styrks egenskaperna av ett provningsintyg vars egenskaper jämförs med de som föreskrivs i komponentspecifikationen. Provningsintyget bifogas till prestandadeklarationen istället för tillverkarens inspektionsdokument. 

Generellt sett är återbrukat stål överlägset med nära noll utsläpp per massenhet. Om nya profiler ersätts av återbrukade blir det konstruktörens bedömning som kan avgöra miljönyttan i ett större perspektiv. Vi rekommenderar att inte ersätta nya profiler med återbrukade om vikten ökar med mer än 50%.

Den största kostnaden och osäkerhet kan härledas till demontering. För att öka lönsamheten är det därför viktigt att få så mycket ut av värde ur ett rivningsobjekt för att sprida kostnader på fler återbrukade produkter. Efterfrågan på återbrukade stål profiler finns och accepterade metoder för kvalitetssäkring är tillgängliga. Fortsatt arbete om återbruk bör därför nu fokusera på att identifiera lönsamma rivningsobjekt och öka tillgången.


Kontakt