Projekt 12425 Avslutat Beständigare bullerdämpande beläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet syftade till att vidareutveckla och anpassa bullerdämpande beläggningar efter svenska förhållanden med avseende på dubbdäck, låga temperaturer, saltning, frys-töväxlingar, fukt med mera.

I projektet har beläggningar som reducerar bullret genom sin struktur studerats. I stället för att lägga en 16 mm beläggning har beläggningar med stenmax 8 mm valts. Detta ställer stora krav på beständigheten hos beläggningen då framför allt nötningsbeständigheten hos beläggningen minskar, vilket leder till problem på grund av den höga dubbdäcksfrekvensen i Sverige.

I studien har en jämförelse gjorts mellan vanligt högkvalitativt stenmaterial och en slaggprodukt. Slaggen har använts tidigare på ett flertal olika objekt och den har dokumenterat goda egenskaper vad gäller beständighet. Det finns även vissa belägg för att slaggmaterial i sig själv har viss buller reducerande effekt på grund av sin poriga och öppna struktur.

På de bullermätningar som har gjorts efter ett år visar sig bullerreduktionen ligga inom intervallet 2-2,5 dB, med den högsta dämpningen för slaggbeläggningen. Bullermätningarna har genomförts vid en hastighet av 50 kilometer i timmen. I dessa hastigheter är däckbruset redan relativt lågt och den reducering som uppnås är givetvis lägre än vid högre hastigheter.

Båda beläggningarna – med och utan slagg – har klarat vintern väldigt bra. I slaggbeläggningen har finkorniga metallpartiklar visat sig i hjulspåren vilket gav vissa frågetecken kring friktionen på denna typ av beläggning. Friktionsmätningar har dock visat att friktionen är mycket god, långt över de kravvärden som finns.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Beständigare bullerdämpande beläggningar", Lars Jansson, Peab (12 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt