Projekt 12704 Avslutat Beständigare bullerdämpande beläggningar, etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Efterfrågan på bullerreducerande beläggningar har under den senaste perioden ökat. Då trafiken ökat och samhällen byggs ut och förtätas har bullerproblematiken i många kommuner och tätorter med åren blivit ett växande problem. En möjlighet att minska bullret är att angripa källan, det vill säga kontaktytan mellan däck och vägbana.

Ett tidigt problem med dessa beläggningar var att de konstruerades med ett för högt hålrum för att dränera bort buller med sämre beständighet som följd. Livslängden på dessa beläggningar har i vissa fall bara uppgått till ett par år. Bullerdämpningen har varit hög i början men snabbt avtagit.

I detta projekt har vi studerat beläggningar som reducerar bullret genom sin struktur. På många ytor läggs idag slentrianmässigt beläggningar med 16 millimeters stenstorlek. Med väl anpassade materialkrav, både vad gäller stenmaterial, bitumen samt alternativa beläggningsmaterial, kan den maximala stenstorleken reduceras. En finkornigare beläggning får en bättre och mer lågbullrande struktur. I studien har vi studerat och jämfört beläggningar med högkvalitativt stenmaterial med låga kulkvarnsvärde, kkv<6. Dessutom har vi på en provyta använt stålslagg. Stålslagg har använt tidigare på ett flertal objekt i olika sammanhang och har väl dokumenterade goda egenskaper. Det finns även vissa belägg för att slaggmaterial i sig själv ska ha en viss bullerdämpande effekt på grund av sin poriga och öppna struktur. Detta projekt har inte kunnat verifiera detta. Möjligen beroende av att hastigheterna varit låga vid mätning, 50 km/h.

Bullermätningar har utförts efter utförandet 2010. I deletapp 1 mättes bullernivåerna igen under 2011. I denna uppföljande etapp utfördes en bullermätning under hösten 2013 och hösten 2014. Beläggningarna hade då trafikerats med dubbdäck under fyra vintrar. Som referens används en vanlig ABS16-beläggning. En vanlig beläggningstyp i Sverige som i många fall skulle vara det självklara valet på den här typen av väg. Bullerreduktionen på de lågbullrande beläggningarna uppgår till mellan 1,5-3 dB och har hållit sig i det intervallet under mätperioden. Dessutom har mycket positiva resultat avseende nötning på slaggbeläggningen observerats I projektet har även en laboratoriestudie genomförts. I denna undersökning ingick en öppen dränerande beläggning.

Noterbart för dessa försök var att den dränerande beläggningen inte klarade påfrestningarna i de funktionella testmetoderna, Prall och Cantabro. I etapp I kallades dessa beläggningar för Swedrain. Namnet var missvisande, för den här typen av beläggning är inte dränerande. Därför har ett namnbyte skett på beläggningen till Swesilencer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Beständigare bullerdämpande beläggningar, etapp II", Lars Jansson, Peab Asfalt (14 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt