Projekt 7024 Avslutat Miljöstyrning av drift och underhåll på vägar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Miljöproblem kopplade till olika sektorer i vårt samhälle uppmärksammas allt mer. Detta gäller även vägsektorn, där fokus rörande miljöproblem tidigare har legat på byggskedet, delvis beroende på att krav på miljökonsekvensbeskrivningar infördes i väglagen 1987. I miljökonsekvensbeskrivningarna har byggskedet behandlats ingående medan det långa driftskedet, i de fall det över huvud taget alls har beaktats, oftast har behandlats mycket översiktligt.

Som ett led i samhällets krav på en miljöanpassning av vägsektorn har dock Vägverket under senare år även börjat ställa miljökrav vid upphandling av drift och underhåll av vägar. Nu, när det finns viss erfarenhet av användande av miljökrav vid upphandling, föreligger det såväl ur Vägverkets som ur entreprenörernas perspektiv ett behov av att undersöka om det åsyftade resultatet har uppnåtts.

Syftet med detta forskningsprojekt har varit att undersöka
  • vilka miljökrav som har ställts av Vägverket,
  • om det skiljer något mellan olika regioner då de vissa år fått ställa egna miljökrav,
  • om entreprenörerna uppfyller miljökraven samt
  • om de ställda miljökraven följs upp av Vägverket.


Med bidrag från SBUF och Vägverket har arbetet utförts av Avdelningen för Mark- och vattenresurser, KTH, i samarbete med Peab AB. Projektet har ingått som en del av verksamheten vid Centrum för Drift och Underhåll av Infrastruktur (CDU) vid KTH.

Projektet har främst fokuserat på upphandling av Vägverkets Grundpaket drift. Studien har omfattat en analys av innehållet i 23 förfrågningsunderlag från samtliga sju vägverksregioner använda vid upphandling under 1997-99 samt fallstudier av fem driftområden.

Projektets resultat redovisas i en licentiatuppsats, Environmental management of road maintenance – with emphasis on “green procurement”, samt en mer populärt hållen forskningsrapport, Miljöstyrning av drift och underhåll av vägar genom upphandling med miljökrav. Den senare är uppdelad i två delar, dels en inledande beskrivning av miljöproblem, styrmedel och upphandling, dels ett avsnitt som redovisar resultaten från analysen av de 23 förfrågningsunderlagen och fallstudierna av de fem driftområdena.

Studien visar att miljöbegreppet inte är entydigt definierat i förfrågningsunderlagen och bland dem som arbetar med drift och underhåll. Det förekommer många odefinierade uttryck som till exempel ”miljöanpassad” och ”miljömässigt”.

Av studien framgår även att de miljökrav som ställts vid upphandlingarna av Grundpaket drift täcker ett brett spektrum av miljöaspekter, från fiskvandring till katalysatorer på fordon och källsortering. Miljökrav har ställts vid alla granskade upphandlingar både på regional och central nivå. De kategorier av miljökrav som identifierats i studien motsvarar till stor del de miljöproblem som är identifierade i samband med drift av vägar.

Vissa regioner har ställt fler miljökrav än andra. De flesta objektspecifika miljökraven var krav som faller inom ramen för kategorin Vegetation. Vissa regioner har även ställt egna krav på material såsom däck, skyltar och vägräcken.

Ingen av entreprenörerna uppfyllde alla de miljökrav som ställdes i det aktuella förfrågningsunderlaget och många av kraven uppfylldes endast till viss del. De främsta skälen till detta var brister i samråd med kommuner och myndigheter samt brister i överföringen av miljökrav till underentreprenörer.

Ingen av de studerade regionerna hade någon direkt uppföljning av de miljökrav som ingått i förfrågningsunderlagen. Däremot skedde uppföljning av krav på friktion och snödjup. Därutöver redovisade entreprenören förbrukade mängder salt och friktionsmaterial till beställaren.

I rapporten framhålls även att drift och underhåll kan ses som en miljöåtgärd i sig, eftersom en väg som sköts på rätt sätt inte behöver rekonstrueras lika ofta som en misskött väg. På så sätt spar man på naturresurser, avfall och kanske även energi.

Projektansvarig
  • PEAB
Projektledare
  • Tore Nilsson
Relaterade projekt