Projekt 12057 Avslutat Energieffektiva Bostäder - Symbios mellan Industriell produktion och Energieffektivitet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Dagens industrialiserade byggkoncept - där byggnadens energiprestanda är anpassad till kraven i byggreglerna (BBR) - är en väg till lägre byggkostnader. Parallellt sker en mycket stark utveckling inom teknik och system för lågenergihus, men den bygger idag på en hög grad av manuellt arbete och ineffektiva hantverksbaserade metoder. En uppfattning är att man måste välja mellan fokus på antingen byggkostnader eller livscykelkostnader.

I projektet hävdades att dessa två utvecklingsområden inte alls är varandras motsatser. Genom att utveckla ett koncept för ett industriellt tillverkat passivhus med liknande produktionseffektivitet som för ett konventionellt hus ville man visa att energieffektivitet och produktionseffektivitet väl kan integreras.

Forskningsfråga: Hur kan man förstå och beskriva mekanismerna för mötet mellan modern industriell produktion och energieffektivitet hos bostadshus?

Affärsmässig fråga: Vilka möjligheter finns att sänka produktionskostnaderna samtidigt som man ökar energiprestandan hos bostadshus?

Projektet innehöll såväl litteraturstudie som ett stort antal intervjuer. Det inkluderade även en omfattande fallstudie där slutsatserna utvärderades och vidareutvecklades i praktiken. Stor vikt lades vid kartläggning av den internationella forskningsfronten avseende tekniska lösningar för energieffektivitet.

Projektet var ett industridoktorandprojekt lett av NCC tillsammans med Lunds Tekniska Högskola. Projektet ingår inom ramen för Vinnovas Lean Wood Engineering om industriellt byggande.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Passive House Construction - Symbiosis between Construction Efficiency & Energy Efficiency", Albert Boqvist, LTH (53 sidor och tre papers).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB / Jan Byfors
Projektledare
Relaterade projekt