Projekt 14000 Avslutat Digitalisering av informationsflöden för effektivare infrastrukturprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Studiens resultat omfattar slutsatser kring hur digitala lösningar skapar nytta genom integrering av informationsflöden inom enskilda organisationer och mellan organisationer, vilket i sin tur bidrar till mer effektiva processer och ett ökat värdeskapande. Slutsatserna identifierar att:
1) innovationer är ofta nödvändiga för att möjliggöra digitala informationsflöden
2) digitalisering av informationsflöden möjliggörs genom samverkan mellan aktörer från olika ekosystem
3) större upplevd nytta hos flera aktörer bäddar för utveckling och driver på innovationsprocessen,
4) en tydlig kontrakterad utveckling kan stödja innovationsprocessen genom ett tydligt uppdrag
5) projektekosystemet är en viktig testbädd för innovation där kundens behov kan omsättas till lösningar,
6) problemlösning, teknisk utveckling och affärsnytta ”går hand i hand”
7) värdet av en skapad lösning beror av hur den tillvaratas i respektive organisations verksamhet,
8) innovation genomförs ofta relaterat till ett byggprojekt och som problembaserad innovation,
9) en systematisk process är centralt, som design science eller agilt angreppssätt
10) då innovation sker i kontexten av ett byggprojekt har det konsekvenser för själva genomförandet av innovationsprocessen.
Det krävs att tid och resurser är avsatta och ett tydligt mandat för genomförandet, annars kan den problembaserade innovationsprocessen försvinna i projektlogiken och dess fokus på framdrift av byggprojektet.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare