Artikel Stor nytta med samverkan för digitalisering i infrastrukturprojekt

Publicerad

Stora värden uppstår när olika aktörer bidrar med sin specialiserade kunskap, i innovationsprocesser för digitala informationsflöden. Men vilka förutsättningar krävs och vem gynnas inom det enskilda projektet och av långsiktig affärsnytta?

Digitalisering och ökad samverkan längs hela värdekedjan är centralt för att reducera bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan. Chalmers och NCC har därför tillsammans med projektpartnerna Skanska, Peab, Trafikverket, Göteborgs Hamn, Volvo Construction Equipment och Volvo Trucks samarbetat i en studie som undersöker hur samverkan kan gynna digitaliserade informationsflöden mellan olika aktörer.

Arbetssätt, incitament och förväntningar påverkar nytta och värdeskapande i innovationsprocesserna . Ett ekosystemperspektiv visar att:

1) innovationer är ofta nödvändiga för att möjliggöra digitala informationsflöden,

2) digitalisering av informationsflöden möjliggörs genom samverkan mellan aktörer från olika ekosystem där olika aktörer bidrar med sin specialiserade kunskap och kompetens,

3) större upplevd nytta hos flera aktörer driver på innovationsprocessen,

4) en tydlig kontrakterad utveckling kan stödja innovationsprocessen

5) projektekosystemet är en viktig testbädd för innovation,

6) problemlösning, teknisk utveckling och affärsnytta ”går hand i hand” men innebär olika saker för olika aktörer och olika ekosystem,

7) värdet av en skapad lösning beror av hur den tillvaratas i respektive organisations verksamhet,

8) innovation genomförs ofta relaterat till ett byggprojekt som problembaserad innovation,

9) en systematisk process är centralt för att stegvis bryta ner problemet och utveckla lösningar, samt

10) den problembaserade innovationsprocessen försvinner i projektlogiken utan tydligt mandat.


Kontakt