Projekt 11736 Avslutat Bättre arbetsmiljö på väg II - en anpassning till dagens förutsättningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Arbetsmiljön vid vägbeläggningsarbeten behöver förbättras. Projektet syftade till att, med utgångspunkt från tidigare genomförda SBUF-projekt, beskriva dagsläget och de nya förutsättningarna. Synpunkter inhämtades från intressenter med anknytning till vägbeläggningsarbeten, inte minst från beläggningsarbetarna själva. Slutresultatet blev ett brett förankrat förbättringsprogram.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt