Projekt 11484 Avslutat IT-stöd i boendet - Kundnytta och servicekrav

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid KTH inom forskningsprogrammet Competitive Building. Syftade till att med utgångspunkt från gjorda satsningar på IT-stöd i bostäder byggda i Sverige undersöka de boendes beteenden, attityder och värderingar i förhållande till installerade IT-funktioner. Undersökningarna avsåg dels uppföljning av tidigare gjorda studier, dels nya frågeställningar som tar sikte på långsiktigt underhåll och vidareutveckling av de installerade IT-systemen. Frågor om trygghet och säkerhet i boendet ges särskild uppmärksamhet. Omfattade intervjuer och enkäter med boende bland annat i JM:s pilotprojekt Vallgossen och Hagaberg i Stockholm. Samarbete med Polismyndigheten i Stockholms län.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Smart Homes and User Values", Greger Sandström, KTH (101 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare
Relaterade projekt