Projekt 13566 Avslutat GeoBIM: Digital undermarksinformation med CoClass

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet har genomförts inom ramen för Smart Built Environment som är ett strategiskt innovationsprogram, vilket i sin tur är en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Övriga finansiärer i projektet är Sven Tyréns stiftelse, Trafikverket och Skanska (SBUF). Tyréns har fungerat som värd för projektet.

Syftet med projektet var att åstadkomma en vidareutveckling av BIM (Building Information Modelling) genom standardisering av undermarksinformationen.

I projektet ”BIM i undermarksbyggande” har man implementerat geotekniska modeller, uppbyggda med hjälp av klassifikationssystem och formatstandarder, i olika verktyg och testat detta i ett antal pilotprojekt.
Den klassificeringsstandard som har använts för undermarken är CoClass. CoClass är det nya svenska klassifikationssystemet för all byggd miljö. Projektarbetet har lett fram till att även befintlig undermark och undersökningar gjorda i undermarken nu kan klassificeras i CoClass. Detta i sin tur innebär att undermarken med tillhörande undersökningar kan samverka i en gemensam BIM för all byggd miljö.

Arbetet har resulterat i att klassifikationsstrukturer för undermarken och har implementerats i den kommersiella applikationen av CoClass som administreras av Svensk Byggtjänst.

Spridningen av informationen om arbetet och resultatet från projektet har skett via ett stort antal seminarier, konferensbidrag, tidningsartiklar, bloggar samt webbportaler. Spridningen har även skett genom att sammansättningen av projektgrupp och referensgrupp har varit bred och involverat personer från många olika organisationer och företag.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare