Projekt 13646 Avslutat Transformering från insidan: förändringsfickor för ökad digitalisering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Detta projekt är en uppföljningsstudie av resultaten från Smart Builtprojektet "Hinder och drivkrafter för en digitaliseringsdriven branschutveckling". Frågorna som ställs i denna studie är varför den digitaliseringsdrivnaförändringen som förändringsfickorna vill åstadkomma inte är allmänt utbredd (trots strategiskt stöd)? Hur kan organisationerna stödja dessa förändringsfickors positiva inverkan?

Mot denna bakgrund är syftet med studien att analysera orsakerna till förändringsfickornas begränsningar, samt förstå dess roll för en ökad digital transformering. Enligt litteraturen krävs det fem förutsättningar för att det arbete som sker i förändringsfickor skall få fotfäste i organisationen: Föreställningsförmåga, ambition och riskbenägenhet, positionering, normbrytande, samt politisk slughet.

En direkt åtgärd för att stödja ambitionerna i förändringsfickorna och hantera en låg riskbenägenhet hos projektetens beslutsfattare är enligt resultaten att organisationen skapar en separat budget för att genomföra test med digitala verktyg i ett projekt. Ser vi till den förutsättning där förändringsfickorna har störst möjligheter att få ett direkt genomslag, så är det genom positioneringen och att personerna i förändringsfickorna får möjlighet att positionerna sig där strategiska beslut tas, både på företagsnivå och på projektnivå.

Slutligen kan normbrytandet ses som den största utmaningen i hur man tänker kring organisering. Bland annat bygger yrkesmässig prestige fortfarande på de kortsiktiga fördelar som kan uppnås, samtidigt som visionen om BIM/VDC handlar om standardisering, t ex tanken om att bygga i modellen och montera på plats.

Denna idé kan ses som ett radikalt normbrytande med tanke på att olika chefsroller inom entreprenadföretag är tätt sammankopplade med en idé om frihet och oberoende så länge man levererar ett resultat.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare