Projekt 12329 Avslutat Simulator för träning av robotförare, etapp 3

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Vid byggnad och renovering av bergtunnlar utförs förstärkning alltid med sprutbetong. Nästan 100 % av betongsprutningen i tunnlar utförs med robot. Det finns ingen utbildning av robotförare med statligt stöd, och utbildning i företagen är mycket svårt och dyrbart. Det finns även planer på att ställa utbildningskrav för att få utföra dessa arbeten.
Projektet ska resultera i en simulator som kan användas för träning av sprutning med robot. Resultatet ska gå att utvärdera för att kunnba bedöma elevernas skicklighet. Anläggningen ska kunna användas för certifiering av robotförare.

I en förstudie konstaterades att det är möjligt att genomföra projektet.

Den andra etappen resulterade i en naturtrogen simulering av betiongsprutning, och verktyg som kan användas för kvalitativ utvärdering.

I en tredje etapp ska simulatorn färdigställas för användning vid utbildning. En enklare version ska finnas för att användas vid träning ute i företagen.

Föreliggande projekt avsåg fas 1 av etapp 3. Slutredovisningen utgörs av rapporten "Sprutbetongsimulator - sammanfattning av fas 1 analys".

Projektansvarig
  • AB Besab
Projektledare
Relaterade projekt