Projekt 13768 Avslutat Beslutstöd för återvinning av material i bygg- och anläggningsarbeten v2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

I vissa fall klassas mineraliska material som uppkommer i bygg- och anläggningsverksamhet som icke-farligt avfall. På grund av sina fysiska egenskaper har dessa stor potential att ersätta och spara naturresurser vid anläggningsarbeten och i konstruktioner.
Avfallet i fråga kan i vissa fall innehålla halter av potentiellt hälso- och miljöfarliga ämnen som överskrider lokala bakgrundshalter, och i vissa fall måste återvinningen anmälas till tillsynsmyndigheten.
För att underlätta anmälningar och verkar för att dessa har samma kvalitet och innehåll i hela landet har detta stöd tagits fram. Stödet omfattar följande delar:
• Bakgrundsinformation och en beskrivning av typfall för återvinning av avfall som utgörs av mineraliska material i (vissa) anläggningskonstruktioner,
• Beskrivning av förutsättningar för att återvinningen av avfallet ska utgöra ringa risk,
• Beräkning av miljö- och hälsobaserade riktvärden för typfallen som bygger på o Naturvårdsverkets riskbedömningsmodell för förorenade områden och handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbete, samt på o SGIs arbete med riskbedömning av askåtervinning in anläggningsarbeten,
• Underlag för en anmälan om återvinning till myndigheter
• Ett snabbtest för planerade anläggningsprojekt.

Projektansvarig
  • Swerock AB
Projektledare