Artikel Beslutstöd för återvinning av stenmaterial

Publicerad

Stöd för anmälan av återvinning av avfall från bygg- och anläggningsverksamhet.
Återvinning av avfall med förhöjda halter av miljöfarliga ämnen i anläggsarbete betraktas som en miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövingsförordningen som i normalfall är anmälnings- eller tillståndspliktig beroende på om ”ringa risk” eller ”mer än ringa risk” föreligger i det enskilda återvinningsfallet (motsvarande prövningsnivå C eller B enligt miljöprövningsförordningen SFS 2013:251)
Återvinning av avfall med förhöjda halter av miljöfarliga ämnen i anläggsarbete betraktas som en miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövingsförordningen som i normalfall är anmälnings- eller tillståndspliktig beroende på om ”ringa risk” eller ”mer än ringa risk” föreligger i det enskilda återvinningsfallet (motsvarande prövningsnivå C eller B enligt miljöprövningsförordningen SFS 2013:251)
En stor del av överskottet av stenmaterial från byggnationer återanvänds inte. Återvinningen av stenmaterial i Sverige ligger under våra nordiska grannländer.

I exempelvis Danmark, Finland, Holland, Österrike, Storbritannien och Kanada har man moderniserat lagstiftningen och förenklat möjligheten till återvinning av olika material. Det finns olika orsaker som gör att Sverige ligger efter andra länder, till exempel lagstiftning och krångligt regelverk.

Det har saknats ett tydligt beslutsstöd som gör det enkelt för entreprenörer och tillsynsmyndigheter att bedöma när återvinning är ringa risk och när anmälan eller tillstånd krävs.

För att underlätta anmälan av återvinning av material från anläggningsverksamhet har det här stödet tagits fram. Det syftar till att underlätta återvinning av material som klassas som avfall i anläggningsarbete i vissa anläggningskonstruktioner.

Stödet är främst till för miljöansvariga, projektledare med flera, hos bygg- och anläggningsentreprenörer, bergmaterialindustrier, återvinningsföretag och myndigheter.

Kontakt