Projekt 12630 Avslutat ByggAi.se för renoveringsarbeten i miljonprogrammet - förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att samla in information och erfarenheter från renoveringsarbeten samt inventera vanligt förekommande arbetssituationer och arbetsmoment. Inventeringen ska leda fram till förslag på arbetsmoment som är lämpliga att ta fram arbetsinstruktioner för.
Inventeringen har också studerat komplexa arbetsmoment och hur de är strukturerade, till exempel planering för renovering av kök och badrum inklusive sanering.
Förstudien genomfördes genom inventering, studier och intervjuer på arbetsplatser.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "www.ByggAi.se för renoveringsarbeten i miljonprogrammet", Mats Persson, Malmö Högskola, et al. (56 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • FoU Syd inom Sveriges Byggindustrier
Projektledare
Relaterade projekt