Projekt 11277 Avslutat Utveckling av branschgemensam lösning för lastbärare på byggarbetsplatser

Projekttid

Sammanfattning

Projektet avsåg den fjärde och avslutande etappen inom ramen för ELBA-projektet. Syftet var dels att genom fördjupade tester utvärdera och precisera aktuella lastbärares användbarhet och dels att analysera och utveckla organisatoriska, administrativa och prissättningsmässiga principer, omfattande även system för märkning. Utgångspunkten var liksom i tidigare etapper att finna branschgemensamma lösningar för lastbärare som hamnar på byggarbetsplatserna så att kostnaderna och miljöbelastningen i hela kedjan kan minimeras. Samarbete med NCC AB, Peab AB med flera.
Projektet redovisas i den sammanfattande rapporten Emballage och lastbärare på byggarbetsplatser, ELBA - Förutsättningar och möjligheter för ett gemensamt lastbärarsystem inom byggbranschen - slutredovisning och rekommendation (32 s), Jörgen Bengtsson m fl, samt examensarbetet Retursystem för lastbärare i byggbranschen - En analys av företagsekonomiska konsekvenser (142 s), Jörgen Bengtsson och Magnus Eklöw, LiTH,

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB/Claes Rising
Projektledare
Relaterade projekt