Projekt 13437 Avslutat BIM som stöd för klimatkalkyler

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

En klimatkalkyl är en kvantifiering av ett projekts klimatprestanda i ett
livscykelperspektiv. Detta projekt utgår ifrån BIM och hur det skulle kunna
användas som ett viktigt verktyg för att upprätta klimatkalkyler. Syftet är att
presentera en genomgripande bild hur man kan använda sig av BIM för utredningsoch optimerings- och redovisningsarbetet med koppling till kostnadskalkyl.
Följaktligen är målet för projektet att påvisa potentialen med att använda klimatkalkyler i så tidiga skeden som möjligt och att dessa kalkyler ligger så nära klimatdeklarationerna av den färdiga produkten. Som klimatkalkyl har
Trafikverkets standardiserade sätt använts som utgångspunkt. Slutresultatet skall ge incitament för - och utgöra ett nödvändigt steg mot - vidare arbete att anpassa arbetssätt för systematisk hållbarhetsstyrning efter nuvarande och kommande förutsättningar i digitalisering, klassificering och kravställning.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt