Projekt 11589 Avslutat Verktyg för optimering av byggtorkning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid LTH som syftade till att utveckla verktyg för optimering av byggtorkning med avseende på ekonomi och/eller tid. Omfattade analyser av olika torkprocessers effektivitet hos olika material och materialkombinationer samt efterföljande verifieringar med praktiska försök. De framtagna verktygen kan tillämpas på betong, lättbetong och trä samt ta hänsyn till det aktuella torkklimatet. Resulterade i råd och riktlinjer för optimering av torkutrustning/materialval för småhus, flerbostadshus, affärscentra och offentliga lokaler.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Verktyg för optimering av byggtorkning", Peter Brander, LTH (101 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt