Projekt 12268 Avslutat Moderna bostäder i bullerutsatta lägen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Behovet av att bygga bostäder i centralt belägna och trafiknära lägen ökar. Därmed får trafikbullerfrågorna en allt större betydelse vid bedömningar om bostadsprojekt kan genomföras med god ljudmiljö för de boende. Rapporten bygger på beräkningar, ljudmätningar och enkäter till boende i nyare bostäder som exponeras för trafikbuller i varierande omfattning. Syftet var att få kunskap om hur de boende upplever bostadsmiljön och hur de använder sina bostäder både inomhus och utomhus.
Av rapporten framgår att det går att bygga bostäder med mycket god ljudstandard i bullerutsatta lägen. både centralt, i ytterstad och förort. Störningen är inte kopplad till enbart en faktor utan en kombination av faktorer. Vissa faktorer ökar störningen medan andra minskar den.

Faktorer som ökar störningar
- Höga bullernivåer inomhus
- Exponering för flera bullerkällor
- Buller på balkong och uteplats

Faktorer som minskar störningar
. Låg ljudnivå inomhus
. Många boningsrum med bullerdämpad sida
. Bullerdämpad gård och gårdssida

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Trafikbuller och planering IV", Leif Åkerlöf, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult, et al. (320 sidor).

Projektansvarig
  • Lennart Ericsson Fastigheter AB
Projektledare
Relaterade projekt