Projekt 12969 Avslutat Trafikbuller och planering V

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Efterfrågan på nya bostäder är stor samtidigt som byggbar mark i centrala lägen kontinuerligt minskar. För att bringa klarhet i vad som bör gälla när bostäder byggs i bullerutsatta lägen har forskningsgruppen ”Trafikbuller och Planering” sedan 1999 genomfört fyra studier som publicerats i rapporterna ”Trafikbuller och Planering” delarna I-IV.

Gruppen består av representanter från miljöförvaltningen i Stockholms stad, Länsstyrelsen Stockholm samt Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB. I dessa rapporter ges bland annat exempel på hur det med lämplig byggnadsutformning och planlösning, kan vara möjligt att bygga bostäder med hög ljudkvalitet även i mycket bullerutsatta lägen.

Det fanns två huvudsyften med projektet:
1. Erhålla ytterligare underlag för en fortsatt diskussion om hantering av riktvärden, påverkan och krav vad gäller trafikbuller utomhus och inomhus vid nya bostäder samt bedömning av störning och risk för hälsopåverkan av trafikbuller. Särskilt intresse har riktats mot bostäder med mycket hög trafikbullerisolering samt bostäder som på annat sätt avviker på grund av speciell utformning och/eller mycket bullerutsatt läge.
2. Ge underlag för vägledning till nu gällande regelverk med förordning och ändringar i plan och bygglagen och miljöbalken, samt ge exempel på möjliga lösningar.

Med stöd av bland annat resultaten från denna forskning har bedömningsgrunderna för trafikbuller ändrats i lagstiftningen och en förordning med riktvärden för trafikbuller beslutats av regeringen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Trafikbuller och planering V", Anne Hallin och Leif Åkerlöf, bägge Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, Claes Halling, Länsstyrelsen Stockholm, och Magnus Lindqvist, Stockholms Stad Miljöförvaltningen (45 sidor och två bilagor).

Projektansvarig
  • Lennart Ericsson Projekt och Byggnads AB
Projektledare
Relaterade projekt