Projekt 11920 Avslutat Ekonomistyrningens betydelse för lönsamhet och produktivitet på byggprojektnivå

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Den svenska byggbranschen har under flera år kämpat med förhållandevis låga vinstmarginaler trots bra konjunkturer. Ökade intäkter för byggföretagen under en högkonjunktur är ett problem om det inte leder till ökade vinstmarginaler. Det är viktigt att det skapas ett utrymme hos företagen för satsningar på produkt- och produktionsutveckling.

Till följd av låga vinstmarginaler och ökande kostnader har ekonomistyrning blivit allt viktigare inom många byggföretag. Det är rimligt att anta att en väl fungerande ekonomisk styrning är en förutsättning för bra lönsamhet i byggprojekt. Ett av de viktigaste styrverktygen för att övervaka den ekonomiska utvecklingen är projektets budget. En regelbunden avstämning av de verkliga kostnaderna mot budgeten ger en kontroll över projektets ekonomi och visar vilken slutkostnad projektet väntas få. En produktionskalkyl är en detaljerad budget för ett byggprojekt och förutom att den fungerar som produktionens kostnadsbudget fungerar den även som ett underlag för planering av byggprojektet.

Syftet med forskningsprojektet var att undersöka om en väl genomarbetad produktionskalkyl leder till högre lönsamhet och ökad produktivitet samt att ge bygg-, anläggnings- och installationsföretag hjälp att utveckla en förbättrad styrning på byggprojektnivå med hjälp av produktionskalkylen.

För att kunna ge svar åt den övergripande forskningsfrågan "Hur kan produktionskalkylen bidra till ökad produktivitet och bättre lönsamhet?" har ett antal frågeställningar arbetats fram. De frågeställningar som belystes i forskningsprojektet var:

- Används någon form av ekonomisk styrning av projekten?
- I så fall, vilken och varför? Om inte varför och hur styrs projekten då?
- Vad används den ekonomiska styrningen till? Vem använder resultaten?
- Finns en koppling mellan ekonomisk styrning och lönsamheten på projektnivå?
- Hur kan den ekonomiska styrningen och användandet av produktionskalkyler förbättras?

Forskningsprojektet genomfördes i nära dialog med svenska bygg-, anläggnings- samt installationsföretag. Genomförandet av forskningsprojektet kan indelades i fem faser:

1. Inläsning av svensk och utländsk forskning inom området (Här finns en bra grund i den förstudie som genomförts)
2. Enkäter och intervjuer på arbetsplatsnivå kompletterad med ekonomiska data från de olika projekten
3. Intervjuer av ledningspersoner inom svenska bygg-, anläggnings- samt installationsföretag
4. Delrapport(er) till svensk byggindustri samt publicering av resultat i vetenskaplig press
5. Sammanfattande rapport (licentiatavhandling)

Resultatet av forskningen förväntas den svenska byggindustrin och installationsföretag kunna dra nytta av. Det ska ske genom att företagen ska kunna använda resultaten till

1. ökad insikt om vikten av en bra ekonomisk styrning för förbättrad lönsamhet på arbetsplatsnivå
2. att utveckla arbetet med hur den ekonomiska styrningen med hjälp av produktionskalkylen på projektnivå kan göras bättre

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Ekonomistyrningens betydelse för produktivitet på byggprojektnivå", Annelie Karlsson, LTU (84 sidor och bilagor samt svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt