Projekt 12428 Avslutat En effektiv plan- och bygglag, för ett marknadsorienterat byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Huvudsyftet med denna rapport är att göra en internationell jämförelse av planer och tillstånd för byggprojekt för att se om det finns idéer att ”hämta hem” och applicera på det svenska lagsystemet. Förutom beskrivningar av plan- och bygglagstiftningarna i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien och Tyskland finns en sammanfattande jämförelse mellan de olika länderna. Dessutom en slutkommentar där några aktuella förslag till förändringar i Sverige jämförs med de studerade länderna och ytterligare förslag lämnas på möjliga förändringar i den svenska lagstiftningen.

Sveriges plan- och tillståndssystem uppvisar i grunden många likheter med grannländerna Norge, Danmark och Finland men även med Tyskland och Storbritannien (England). Samtliga studerade länder har exempelvis ett system som möjliggör prövning av projekt i två steg i likhet med Sveriges detaljplan och bygglov, efter den översiktliga planeringen.

Undersökningen visar dock att flera länder har ett flexiblare system än Sverige genom att prövningen vid behov kan ske i färre eller fler steg. Det noteras även att i både England och Tyskland ligger valet av att pröva projekt i ett steg i hos byggherren. Bland skillnaderna kan noteras att Sverige är det enda land där kommunen utan inskränkningar kan frångå översiktsplanen, trots att översiktsplanen till sitt omfång och utformning till stora delar liknar de övriga studerade ländernas översiktsplaner. Det finns även skillnader i möjliga regleringar i detaljplan. I Finland och England, till skillnad mot Sverige, specificeras inte i lag vad som går att reglera utan en reglering är möjlig förutsatt att den är lämplig.

Sverige har den längsta överklagandekedjan för planer och bygglov av alla studerade länder. Flera av länderna har en markant kortare överklagandekedja än Sverige genom att överklagande avgörs av enbart en instans. Detta förhållande kan vara intressant att notera vid diskussioner om möjligheter att korta ned instanskedjan vid överklagande. I slutkommentaren noteras även att flera av de nu aktuella förslagen till förändringar i Sverige har motsvarigheter internationellt.

Slutredovisningen utgörs av forskningsrapporten "En internationell jämförelse av plan- och tillståndssystem", Olle Nordberg, KTH (127 sidor).

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare
Relaterade projekt