Projekt 12173 Avslutat Vidareutveckling av riskhanteringsmetodik med fokus på total riskexponering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det tidigare SBUF-projektet (förstudie) "Att bestämma den totala riskexponeringen i större infrastrukturprojekt - metodutveckling" (projekt 11800) resulterade i en teoretisk grund samt en metodik att stringent hantera den totala riskexponeringen i ett anläggningsprojekt. Delvis baserat på resultaten från den genomförda förstudien har Skanska under de senaste två åren utvecklat och implementerat ett riskhanteringsverktyg kallat RAT (Risk Administration Tool). I RAT finns möjligheten att beräkna ett projekts totala riskexponering i realtid, att följa hur riskexponeringen utvecklas historiskt över tiden samt att prognostisera den framtida utvecklingen.

För att i praktiken kunna få relevanta data ur beräkningsverktyget krävs dock ett stringent arbetssätt. För att främja ett sådant arbetssätt föreslås, som komplement till den tidigare studien, fördjupade insatser inom följande områden:
- RBS, Risk Breakdown Structure
- Hantering av både risker och möjligheter
- Hantering av upprepade händelser

Dessa fördjupade studier bedrevs som ett utvecklingsprojekt (föreliggande projekt) samfinansierat mellan Skanska, SBUF och Banverket. Projektet slutrapporterades bland annat i form av en artikel i tidskriften Samhällsbygggaren.

Projektansvarig
  • Skanska-Vinci HB
Projektledare
Relaterade projekt