Projekt 13812 Avslutat Sund konkurrens – en forskningsantologi

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Sund konkurrens inom bygg- och anläggningssektorn är ett av fyra fokusområden för Byggföretagen. Frågan är av största betydelse för bygg- och anläggningsföretagen, sektorn och samhället i övrigt. Effekterna av osund konkurrens är att seriösa företag, som följer lagar och regler, riskerar att slås ut. Byggföretagen driver tillsammans med övriga arbetsgivarorganisationer och facken ett arbete för att åstadkomma sund konkurrens. Tack vare att många aktörer i och omkring branschen har varit involverade finns det en bred och förankrad bas från ”praktiken” att stå på inför det fortsatta arbetet.

För att åstadkomma en mer fördjupad bild av sund konkurrens har en forskningsantologi tagits fram. Forskare från Sverige, Norge och Finland har beskrivit och reflekterat över olika aspekter på sund konkurrens och vad som är viktigt att åtgärda.

Forskarna har tagit sin utgångspunkt i en branschgemensam Strategisk agenda för sund konkurrens. Den innehåller en gemensam vision, ett tydligt syfte och en definition av sund konkurrens. Vidare ingår sju spelregler som ska gälla för alla aktörer i arbetet med att ta steg i riktning mot visionen, samt tre fokusområden för samverkan: Kunskap och kompetens, Regelefterlevnad, Ansvarstagande.

Resultatet är en antologi som består av tio uppsatser vilka knyts samman genom en sammanfattande essay. Antologin avslutas med en reflektion om ledarskapets betydelse för att nå en attraktiv, sund och säker byggbransch.


Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare