Artikel Sund konkurrens och ledarskapets betydelse för attraktiv byggbransch

Publicerad

Aspekter på sund konkurrens samt områden att vidareutveckla.
Sund konkurrens inom bygg- och anläggningsbranschen är ett av fyra fokusområden för Byggföretagen. Frågan är av största betydelse för medlemsföretagen, sektorn och samhället i övrigt. Effekterna av osund konkurrens är att seriösa företag, som följer lagar och regler, riskerar att slås ut.
Sund konkurrens inom bygg- och anläggningsbranschen är ett av fyra fokusområden för Byggföretagen. Frågan är av största betydelse för medlemsföretagen, sektorn och samhället i övrigt. Effekterna av osund konkurrens är att seriösa företag, som följer lagar och regler, riskerar att slås ut.
Sund konkurrens inom bygg- och anläggningsbranschen är ett av fyra fokusområden för Byggföretagen. Frågan är av största betydelse för medlemsföretagen, sektorn och samhället i övrigt. Effekterna av osund konkurrens är att seriösa företag, som följer lagar och regler, riskerar att slås ut.

I syfte att kartlägga hinder och möjligheter för en sund konkurrens inbjöd Byggföretagen i samverkan med övriga arbetsgivarorganisationer och de fackliga organisationerna våren 2019 till ett brett samtal i hela ”ekosystemet”. Uppskattningsvis bidrog ca 2 500 personer med sin kunskap, erfarenhet och sina perspektiv om hur det ser ut i dag och om ett önskat framtida läge.

Med utgångspunkt från samtalen utarbetades en strategisk agenda för sund konkurrens. Den innehåller en vision och en definition av sund konkurrens och tre fokusområden för samverkan. I agendan ingår också sju spelregler som tar sin utgångspunkt i principen ”Rätt från mig”, och som gäller för alla aktörer i arbetet med att ta steg i riktning mot visionen.

Hösten 2019 genomfördes nio regionala framdriftsmöten på olika platser i landet. Dessa möten tog sin utgångspunkt i den Strategiska agendan med syfte att gå från ord till handling baserat på regionala och lokala förhållanden. Tack vare att många aktörer i och omkring branschen har varit involverade finns det en bred och förankrad bas från ”praktiken” att stå på inför det fortsatta arbetet.

För att bidra till en mer fördjupad och forskningsbaserad bild av sund konkurrens föddes idén om en forskningsantologi. Här har forskare från Sverige, Norge och Finland fått möjlighet att utifrån sin egen forskning beskriva och reflektera över olika aspekter på sund konkurrens och vad som är viktigt att vidareutveckla.

Antologin knyts samman av en sammanfattande essay och avslutas med en reflektion om ledarskapets betydelse för att nå en attraktiv, sund och säker byggbransch.

Kontakt