Projekt 12737 Avslutat TRransparent Underground STructure (TRUST) - Management

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Formas utlysning ”Geoinfra” resulterade i skapandet av TRUST-projektet, som avser att forska om underjordsbyggande ur en multidisciplinär synvinkel och med involverandet forskare från Sveriges bygguniversitet, Uppsala universitet, Sveriges geologiska undersökningar och privata företag. TRUST består av fyra teman och 10 delprojekt. Föreliggande projekt ansvarar för samordning och spridning av resultat från de olika delprojekten samt skall ge riktlinjer för innovation och genomförande av forskningsresultat. Övriga teman är: Tema 2, Holistiska undersökningsmetoder; Tema 3, Smart Underjordsbyggande, och Tema 4, Informationsmodeller, datastrukturer och visualisering.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt