Projekt 10044 Avslutat Användning av industriella restmaterial och filler vid betongbyggande - den tidiga hållfasthetsutvecklingen med speciell inriktning på vinterförhållanden

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Syftade till att öka kunskaperna om betong med tillsatsmaterial som till exempel slagg, flygaska, silikastoft och kalkstensfiller, speciellt med avseende på hållfasthetsutvecklingen hos ung betong under vinterförhållanden. Omfattade laboratoriestudier för bestämning av bland annat hållfasthetsutveckling, temperaturkänslighet och effektivitetskoefficient. Resulterade i förslag på åtgärder som kan vidtas för att underlätta användning av tillsatsmaterial speciellt vid vinterarbete. Samarbete med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Samfinansiering med Formas.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt