Projekt 11765 Avslutat Klimat i kalla vindar med diffusionsöppna underlagstak

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Målet med projektet var att kunna förutsäga fukt- och temperaturtillstånd i byggnader med kalla vindar försedda med diffusionsöppna underlagstak. För att undersöka om det blir några skillnader i klimatet på en kall vind och dess omgivande byggnadsdelar med traditionellt underlagstak jämfört med en modern ångbroms har fältmätningar genomförts i ett provhus intill LTH i Lund.

Resultaten från fallstudien visar att det inte blir några avgörande skillnader i fukttillstånd vid en jämförelse mellan två olika underlagsmaterial på råspont. De undersökta underlagstaken var traditionell takpapp och ett diffusionsöppet underlagspapp. I de fall skillnader kunde konstateras var dessa små, men oftast till fördel för det diffusionsöppna underlagstaket.

Resultat från en relativt omfattande litteraturstudie redovisas, med ett separat referat för varje enskild rapport. Litteraturstudien visar att intresset för kalla tak ventilerade med uteluft är av stort intresse, både nationellt och internationellt. I många fall kommer man fram till ungefär samma slutsatser. Nämligen att uteluftsventilerade vindar är en riskkonstruktion, speciellt om de är välisolerade. Det varnas också för att tilläggsisolera befintliga byggnader utan att först genomföra en grundlig analys om vad detta kan leda till ur fuktsynvinkel

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt