Projekt 12914 Avslutat Omarbetning av skriften Schakta säkert

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Skriften "Schakta säkert" gavs ut första gången 2003 av Arbetsmiljöverket och SGI gemensamt. Skriften har varit en uppskattad och använd skrift. Sedan "Schakta säkert" skrevs har nya regler börjat gälla, vilket innebär att geokonstruktioner ska dimensioneras och utföras enligt Europanormen SS-EN1997-1, Trafikverkets regelverk och AMA anläggning 13.

Projektet har utmynnat i en omarbetning och uppdatering av skriften "Schakta säkert". Skriften vänder sig till den som ansvarar för schaktarbeten (schaktansvarig) och de som arbetar på byggarbetsplatsen, till exempel platschef, byggarbetsmiljösamordnare Utförande (BAS-U), arbetsledare, grävmaskinister, kontrollanter och skyddsombud. Den vänder sig även till andra som vill få större kunskap, aktualisera sina kunskaper och för att få stöd i sin kommunikation med den blivande byggarbetsplatsen.

Slutredovisningen utgörs av den omarbetade skriften "Schakta Säkert - Säkerhet vid schaktning i jord", Karin Lundström, Karin Odén och Wilhelm Rankka, samtliga SGI (125 sidor med bilagor). Denna skrift är en omarbetning av och ersätter "Schakta säkert" utgiven 2003.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt