Projekt 13563 Avslutat Åtgärder avseende diffusa partikelemissioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Partiklar i utomhusluft uppkommer på såväl naturlig väg som genom mänsklig verksamhet. Diffus damning är ett vanligt förekommande problem för verksamheter där material, såsom sten, jord, malm eller kalk, bryts, hanteras eller bearbetas. Drivkrafterna för detta projekt har sitt ursprung i industrins behov av att minimera diffusa partikelemissioner och begränsa spridningen av damm från diffusa källor förekommande på bergtäkter, med i första hand avsikt att förbättra arbetsmiljön. Syftet med denna studie är att identifiera och kvantifiera effekten av olika damningsreducerande åtgärder för att svara på ett antal frågor.
Vilka är de viktigaste källorna till diffusa partikelemissioner? För täktverksamhet identifierades fyra huvudsakliga källor till damning: losshållning, transporter, materialhantering och passiv vinddriven damning från upplag och öppna ytor. Av dessa konstaterades transporter och materialhantering (krossning och siktning) vara de källor som orsakade mest damning samt hade störst potential att kunna åtgärdas. Mätningar och beräkningar genomfördes för att uppskatta effekten av följande åtgärder: städning av asfaltsväg, vattenbegjutning av grusväg, vattenbegjutning vid krossning och siktning samt skumbegjutning vid krossning och siktning. Vilka åtgärder är de mest effektiva? Fler olika har undersökts bland annat vattenbegjutning och skum.


Projektansvarig
  • Swerock AB
Projektledare