Projekt 13908 Avslutat Polering av högkvalitativa beläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Tillräcklig friktion mellan fordonens däck och vägbeläggning över hela året är en
fundamental parameter för att uppnå hög trafiksäkerhet. Polering av sten i
slitlagerbeläggningen riskerar att orsaka kritiskt låg friktion och är ett problem som får
större uppmärksamhet utanför Norden. I Sverige har polering tidigare inte varigt något
större problem på grund av dubbdäckstrafikens uppruggning av vägytan.

Uppruggningen av beläggningens yta har varit tillräckligt för att klara av en viss poleringseffekt under sommarmånaderna.

Det är framför allt dubbdäckens uppruggning av beläggningsytan som ökar friktionen och däckgummits gnidande som polerar stenmaterialet och reducerar friktionen. Det samspel som tidigare förekommit verkar nu satt ur spel då upprepade friktionsmätningar på högtrafikerade vägavsnitt indikerar en allt snabbare polering och i värsta fall helt utebliven uppruggning.

Läget är allvarligt med tanke vilka krav på friktion Trafikverket ställer och att flertalet
vägar som har undersökts visar sig ha sämre friktion. Om trenden med identifierade
faktorer fortsätter kommer större hänsyn behöva tas till poleringen i framtiden. I
dagsläget saknas metoder för att utvärdera beläggningar och stenmaterial utifrån polering och friktion. Vidare saknas metoder för att åtgärda beläggningar som har för låg friktion. En fortsatt studie föreslås för att bygga kompetens inom området.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt