Projekt 14162 Pågående Resursslöseri i anläggningsbyggandet?

Projekttid

Sammanfattning

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Exempelvis svarar denna sektor för 21 % av växthusgasutsläpp och 34 % av energianvändningen. Redan för mer än 10 år sedan presenterade man i projektet Bygginnovationen en rapport som tydligt visade att mängden armering i svenska betongbroar hade ökat kraftigt från 1970-talet till 2000-talet. Ett belysande exempel är järnvägsbroarna över Höje å mellan Lund och Malmö. Bron som byggdes 2020 har dubbelt så stor kostnad och klimatbelastning i jämförelse med den äldre bron som byggdes 1974.

Huvudsyftet med projekt är att klarlägga vilka faktorer som ligger bakom de förändringar som skett i ett 50-årigt perspektiv, samt identifiera vilka åtgärder som kan göras för att vända den nuvarande trenden.Projektet är uppdelat i 6 arbetspaket (AP):AP 1: Val av jämförelseobjekt för fallstudier AP 2: Intervjuer med erfarna personer inom professionenAP 3: Detaljanalyser av utvalda jämförelseobjekt AP 4: Utvärdering av resultatet från AP3AP 5: Sammanställning av slutrapportAP 6: Spridning till branschaktörer och beslutsfattareRapporten planeras spridas via branschdagar, presentation för Trafikverket och Boverket samt information till allmänhet, politiker och riksrevisionsverket.

Vi förväntar att slutrapporten visar på tydliga siffror för kostnads- och materialökningen samt att de huvudfaktorerna är analyserade. Konkreta åtgärdsförslag för att minska materialåtgången förväntas ingå i slutrapporten.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt