Projekt 12495 Avslutat Nyttan av etappvis schakt inom stöttad spont

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

För att minimera behovet av strukturell support av en stödfunktion i lös lera och/eller för att minimera schaktinducerade jordrörelser nyttjas inte sällan etappvis schakt.
I dagsläget saknas tillförlitliga och framför allt etablerade branschgemensamma designmetoder för beaktande av nyttan av etappvis schakt.
Målsättningen med denna rapport har varit att beskriva strategier och metodiker för nyttjande av etappvis schakt. Detta genom att beskriva sunda konceptuella modeller och beräkningsgångar samt redovisa två referensprojekt där etappvis schakt framgångsrikt utförts baserat på väl genomarbetade bygg – och beräkningshandlingar.
Följande huvudsakliga aspekter belyses i denna rapport.
Differentiering av bärighetsfaktorer för beräkning av nettojordtryck mot spont(Nc) respektive kontroll av bottenupptryckning( Ncb). Skrivelser i Sponthandboken 2018(SPH2018) har därmed förtydligats i avsnitt2 i föreliggande rapport.
Konkreta exempel på hur etappvis schakt kan och bör analyseras.
De konceptuella modellerna ger förslag till beräkningsgång.
Vikten av att värdera och beakta övergången från idealiserat odränerade fall till delvis dränerat.
Beaktandet av vattenspalt och därmed fritt vattentryck.
Rapporten grundar sig på analytiska beräkningar med Rankine- jordtryck.
För komplicerade schakter och eller fall där omgivningspåverkan är kritisk, rekommenderas finita element( FE) samverkansanalys med materialmodeller.


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt