Projekt 11581 Avslutat Asfalt med rapsoljederivat (ROD), delprojekt 1.2-1.3

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Projektet avsåg att vidareutveckla den så kallade kalltekniken, särskilt användning av rapsoljederivat (ROD) som alternativ till bitumenemulsioner, att anpassa proportionering och att utveckla hanteringsanvisningar för blandning och utläggning och därmed öppna vägen för en ny och allmänt tillgänglig beläggningsteknik. Denna etapp har omfattat fördjupade studier av arbetsmiljön och effekterna på yttre miljön i samband med användande av ROD. Samarbete med Vägverket.

Projektet redovisas i rapporten Asfalt med rapsoljederivat (ROD) - ett nytt koncept för kallblandning och halvvarm teknik - bitumenstudier och miljöstatus, Per Tyllgren, Skanska (29 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt