Projekt 13071 Avslutat Fuktsäkra badhus och spa-anläggningar. Etapp I - Fuktsäkerhet med fokus på byggnadsdelar och klimatskal

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Erfarenheterna visar att det är svårt att producera fuktsäkra badhusanläggningar eller byggnader som innehåller spa-anläggningar. Samtidigt byggs eller renoveras allt fler, men med varierat resultat.

Syftet med projektet var att genom framtagning av fördjupad kunskap om just bad- och spa-anläggningar och deras fuktsäkerhet kunna minska risken för fuktproblem i byggnadsdelar såsom klimatskalets väggar och tak, men även innerväggar och bjälklag.

Inventeringen har visat att det finns ett behov av systematiskt arbete för att säkerställa fuktsäkerheten i badhus och spaanläggningar. Framförallt är risken för fuktkonvektion en utmaning som behöver beaktas för att undvika skador i klimatskal i dessa anläggningar.

Nedan följer några goda principer som framkommit inom projektet för att öka fuktsäkerheten vid planering och produktion av badhus och spaanläggningar och som inriktar sig framförallt mot risken för fuktkonvektion.

Inledningsvis klarläggs förutsättningar inför planering och projektering av nybyggnad, om- och tillbyggnad. Var särskilt noggrann vid planering av bad eller spa i gammal byggnad. Finns det förutsättningar för att skiljekonstruktionerna klarar den belastning som det innebär? Finns förutsättningar att installera de ventilationsanläggningar som kan komma att behövas?

Välj principer för klimatskiljande konstruktioner. Vill man minska risken för skador på grund av fuktkonvektion har man flera möjligheter:
- Säkerställa undertryck inne, till exempel genom att skapa mottryck i konstruktionsdelar eller undertak
- Bygga lufttätt
- Använda fukttåliga material
- Installera larmfunktioner för temperatur, fuktighet och framför allt tryck

Genom att tillämpa flera av dessa principer samtidigt kan man öka fuktsäkerheten.

Välj zonindelning inom byggnaden och planera för lufttäthet och eventuell värme-isolering i skiljande väggar och bjälklag. Sträva efter undertryck i de fuktiga zonerna.

Tillämpa de hjälpmedel som finns för att bygga fuktsäkert (ByggaF) och att bygga lufttäta konstruktioner (ByggaL). Exempelvis vattenstänk som kan förekomma på invändiga ytor behöver planeras för (till exempel val av fukttåliga material, fuktspärrar).

Slutredovisningen utgörs av SP-rapporten "Badhus och spaanläggningar - Fuktsäkerhet i klimatskalet", Eva Sikander och Ingemar Samuelson, bägge SP

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt