Projekt 13757 Avslutat Vägledning för översvämningsanpassat byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Klimatförändringarna förväntas innebära stigande havsnivåer, ökade flöden och fler kraftigare regn vilket innebär ökad risk för översvämningar.
Många tätorter och städer har vuxit fram under lång tid i vattennära lägen och är därmed utsatta ur ett översvämningsperspektiv.

I befintlig litteratur tycks det saknas en generell beskrivning om vilken roll entreprenören kan ha kring övervämningsanpassat byggande samtidigt som kunskapsbehovet ökar. Denna rapport tar avstamp i detta och omfattar en handledning på temat.

Rapportens syfte är att utifrån ett entreprenörsperspektiv ge handledning om hur översvämningsfrågor kan hanteras i byggprocessen med avseende på skyfall, höga flöden i vattendrag och höga vattennivåer i havet.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare