Artikel Bygg översvämningsanpassat

Publicerad

Handledning för översvämningsanpassat byggande.

Översvämningsanpassat byggande är en komplex fråga. I Sverige saknar vi kunskap och tradition kring översvämningsanpassat byggande. Det är viktigt att hämta internationell kunskap för att utveckla detta teknikområde efter svenska förhållanden och byggnadsregler.

Ofta är det upp till beställaren att godkänna lösningarna. Det finns en motsättning mellan låga byggkostnader och kostsamma anpassningsåtgärder. Frågan är därför till stor del ekonomiskt driven.

I plan- och byggprocessen behövs helhetsperspektiv från översiktsplan till förvaltningsskede. Många praktiska genomförandeaspekter förbises i planeringen vilket riskerar att begränsa möjligheter till kostnadseffektiva lösningar för översvämningsanpassning.

Det här projektets syfte har varit att ge handledning kring hur översvämningsfrågor kan hanteras i byggprocessen med avseende på skyfall, höga flöden i vattendrag och höga vattennivåer i havet. 

Det finns ett växande kunskapsbehov inom bygg- och anläggningsbranschen om klimatanpassat byggande. Entreprenörer kan behöva stöd och handledning i hur översvämningsrisker kan hanteras i processen för byggnation för att ge förutsättningar för översvämningsanpassat byggande.

Bakgrund

Klimatförändringarna förväntas innebära stigande havsnivåer, ökade flöden och fler kraftigare regn vilket innebär ökad risk för översvämningar. Många tätorter och städer har vuxit fram under lång tid i vattennära lägen och är därmed utsatta ur ett översvämningsperspektiv.

I befintlig litteratur tycks det saknas en generell beskrivning över vilken roll entreprenören kan ha kring övervämningsanpassat byggande samtidigt som kunskapsbehovet ökar. Projektet tar avstamp i detta och omfattar en handledning på temat.


Kontakt