Projekt 13414 Avslutat Handbok utformning av Vägmarkering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

Regelverken som styr vägmarkeringars utformning har sedan dryga 50 år ständigt varit i behov av förtydliganden. Detta har skett genom diverse typritningar och utbildningsmaterial som fortlöpande utvecklats och blivit praxis för tillämpning.
Handboken avses fylla viktiga delar i det tomrum som uppkommit under de senaste decenniers omorganisationer hos berörda myndigheter.
Huvudsyftet med handboken är att skapa nationella förutsättningar för likartad tolkning av regelverken och att fylla behovet både av stöd i det dagliga arbetet och att medverka vid en nödvändig kompetenshöjning på flera nivåer hos både beställare och utförare.
Svenska Vägmarkeringsföreningen (SVMF) är ägare till handboken och dess ansvarige utgivare. SVMF har utsett ett Redaktionsråd som svarar för handbokens inriktning, omfattning, tekniska nivå och publicering med mera.

Projektansvarig
  • SVEVIA AB
Projektledare