Projekt 13448 Avslutat Dimensionering av bergförstärkning enligt Eurokod

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Användning av sannolikhetsbaserade metoder för dimensionering av bergförstärkning är ett tillvägagångssätt som är accepterat i Eurokoderna. Vid dimensionering med dessa metoder beaktas osäkerheter stringent genom att ansätta sannolikhetsfördelningar för relevanta parametrar. Konstruktionens säkerhet säkerställs genom att verifiera att sannolikheten att överskrida bärförmågan är lägre än den i Eurokoderna kravställda brottsannolikheten.

För tillämpning av sannolikhetsbaserade metoder för dimensionering av sprutbetongförstärkning för lösa block har ett problem varit att data saknats för att kunna beskriva relevanta parametrar medrepresentativa sannolikhetsfördelningar.

Dessutom samverkar de olika brottmoderna och måste därför betraktas ur ett systemperspektiv. Baserat på ovanstående aspekter presenteras en metodik som framtagits inom projektet för dimensionering av sprutbetongförstärkning för lösa block med sannolikhetsbaserade metoder.

Inledningsvis presenteras sannolikhetsfördelningar för sprutbetongens parametrar baserat på en stor mängd analyserade data från Citybanan.

Metodiken möjliggör en optimering av sprutbetongtjockleken med hänsyn till rådande osäkerheter och kostnader.

Projektansvarig
  • BESAB AB
Projektledare
Relaterade projekt