Projekt 13697 Avslutat Kunskapsinhämtningsprojekt - ICCC Prag september 2019, Nilla Olsson

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet var ett kunskapsinhämtningsprojekt och består i deltagande på konferens ICCC 2019, 15th International Congress on the Chemistry of Cement, i Prag, Tjeckien.De huvudsakligen budskapen från konferensen:
 För att nå klimatmålen krävs det samarbete i alla led i värdekedjan. Det
finns stor potential till mer effektiv materialanvändning genom optimering
och minskad överanvändning.
 Andelen tillsatsmaterial av bindemedlet i betong behöver öka samtidigt som
vi redan idag använder de tillsatsmaterial som finns att tillgå. En ansenlig
andel av forskningsprojekten pekar på att system med kombinationer av
OPC, naturliga kalcinerade puzzolaner, tex kalcinerade leror, och
kalkstensfiller har störst potential.
 Kravställande för att uppnå beständiga betongkonstruktioner bör utvecklas
mot funktionskrav och funktionstester. Dagens kravställningar korrelerar
dåligt både med den kunskap vi har från forskning och med den erfarenhet vi
har från fältexponering.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare