Artikel Klimatfrågan stor på ansedd konferens

Publicerad

Slutsatser kring klimat på The International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC).
Krav på minskad klimatpåverkan driver utvecklingen av cementbaserade material. För att kunna välja rätt produkt till respektive applikation behöver vi ökad kunskap om hur cementens och betongens ändrade sammansättning påverkar slutprodukten.
Krav på minskad klimatpåverkan driver utvecklingen av cementbaserade material. För att kunna välja rätt produkt till respektive applikation behöver vi ökad kunskap om hur cementens och betongens ändrade sammansättning påverkar slutprodukten.
The International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC) har hållits sedan 1918 och är den mest välkända och väl ansedda internationella konferensen inom cement- och betongområdet.

De huvudsakliga budskapen från konferensen är: 

  • För att nå klimatmålen krävs det samarbete i alla led i värdekedjan. Det finns stor potential till mer effektiv materialanvändning genom optimering och minskad överanvändning.
  • Andelen tillsatsmaterial av bindemedlet i betong behöver öka samtidigt som vi redan idag använder de tillsatsmaterial som finns att tillgå. En ansenlig andel av forskningsprojekten pekar på att system med kombinationer av OPC, naturliga kalcinerade puzzolaner, tex kalcinerade leror, och kalkstensfiller har störst potential.
  • Kravställande för att uppnå beständiga betongkonstruktioner bör utvecklas mot funktionskrav och funktionstester. Dagens kravställningar korrelerar dåligt både med den kunskap vi har från forskning och med den erfarenhet vi har från fältexponering.

Detta kunskapsinhämtningsprojekt sammanfattar huvuddragen från The International Congress on the Chemistry of Cement 2019.

Slutrapporten förser svenska byggbranschen, med fokus på entreprenörer, med kunskap om de senaste fyra årens utveckling inom cement och betong, samt att lyfta internationella trender inom området.


Kontakt