Projekt 12671 Avslutat Validering av simulator för träning av sprutbetongoperatörer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med denna studie var att testa validiteten hos en sprutbetongsimulator, utvecklad av företaget Edvirt AB, med syfte att kunna träna operatörer som arbetar med bergförstärkning med hjälp av betong.

Tretton erfarna och sex oerfarna operatörer deltog i en empirisk studie. De oerfarna operatörerna deltog i ett två veckor långt träningsprogram. I början av träningsprogrammet genomförde de en uppgift och i slutet av programmet genomförde de tre ytterligare uppgifter. De erfarna operatörerna fick en kort introduktion om simulatorn och genomförde därefter samma fyra uppgifter som de oerfarna operatörerna. Mätningar av prestationen på de fyra uppgifterna visade att de erfarna operatörerna presterade bättre initialt men att skillnaden försvann efter att de oerfarna hade genomgått träningsprogrammet. Mätningar av mental arbetsbelastning efter genomförande av alla fyra uppgifter visade på lägre värden för de erfarna operatörerna.

Bedömningar av likheter mellan simulatorn och en verklig utrustning visade på acceptabla värden och de erfarna operatörerna producerade ett antal förslag till förbättringar av simulatorn. Samtliga erfarna operatörer ansåg att simulatorn, i dess dåvarande utförande, kan vara ett användbart verktyg för att träna operatörer som arbetar med bergförstärkning med sprutbetong.

Slutsatserna av studien är att simulatorn, i dess dåvarande utförande, har en tillräckligt hög validitet för att användas vid träning av sprutbetongsoperatörer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "The validity of a simulator for training of shotcrete operators", Håkan Alm, LTU (27 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • AB Besab
Projektledare
Relaterade projekt