Projekt 13680 Avslutat Miljötjänster i serviceavtal med "Miljöbyggnad drift och förvaltning"

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det befintliga byggnadsbeståndet är stort och från Boverkets regelbundna undersökningar kan det konstateras att dess miljöpåverkan inte minskar i den takt som krävs för att nå miljömålen.
Miljöbyggnad i drift är ett miljöklassnings- och miljöcertifieringssystem som har utvecklats för befintliga byggnader. Det ska fungera som ett hjälpverktyg för fastighetsägare att minska byggnaders miljöpåverkan.
Med systemet inventeras byggnadens, installationernas, driftens och förvaltningens miljö-status utifrån drygt 250 poängkrav värda mellan ett och fem poäng. Förbättringsåtgärder kan därmed identifieras, prioriteras och genomföras. Ju fler poängkrav som kan godkännas desto högre miljöklass och desto lägre miljöpåverkan har byggnaden. Om byggnaden ska certifieras i Miljöbyggnad i drift ska inventeringsresultatet kontrolleras på plats av en certifieringsgranskare. Fastighetsägare kan direkt använda inventeringsresultatet för det interna miljöarbetet och certifieringsresultatet i marknadsföring vid försäljning och uthyrning. Systemet avser att ge branschen ett gemensamt sätt att bedöma och kvalitetssäkra miljöåtgärder som fastighetsägarna hyser tillit för.
Genom breddningen har driftentreprenörer möjlighet att nyttja systemet för att redovisa miljönyttan med de tjänster som redan idag ingår i drift- och serviceavtal. Detta eftersom poängsystemet och miljöklassningen fungerar som incitament för fastighetsägaren att prioritera och beställa miljöförbättrande åtgärder.


Projektansvarig
  • Gunnar Karlsen Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt