Projekt 13624 Avslutat Säkerhet i Byggbranschen med Internet of things

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Vi ser goda möjligheter att med befintliga teknologier skapa bra lösningar inom områdena säkerhetsavstånd, ensamarbete och buller/damm/vibrationer. För att driva utvecklingen framåt behöver branschen i möjligaste mån enas om standarder.

Detta för att lösningar ska kunna fungera tillsammans oberoende av vems byggarbetsplats det är och oberoende av vem som levererar fordon och maskiner. Många underentreprenörer och leverantörer rör sig dessutom mellan olika entreprenörer.

Syftet med denna förstudie var att identifiera och utvärdera teknologier som finns i dag för att se hur man med hjälp av dessa skulle kunna höja säkerheten. Olycksfallsstatistik av olika verksamheter i Sverige visar att byggbranschen ligger högt upp på listan både gällande olyckor och dödsfall. Branschen saknar i dag händelsedata i realtid som kan användas för analys och åtgärd. I forskningen lyfter man tydligt fram möjligheterna med IT-baserade hjälpmedel inom hälsa och säkerhet.

Fokusområden i denna förstudie är säkerhetsavstånd, ensamarbete samt buller/damm/vibrationer. För respektive område har vi tittat specifikt på vilka typer av teknologier som finns, och vi har föreslagit hur olika lösningar skulle kunna skapas. Byggbranschen innebär ofta utsatta miljöer varför nya anpassade och tåliga lösningar behöver tas fram.

Förstudien har visat på att det redan finns många beprövade teknologier som är tillämpbara även i byggbranschen. Som en del av förstudien har vi tagit fram ett par olika prototyplösningar som beskrivs närmare i rapporten med dess bilagor.

https://www.youtube.com/watch?v=lJvBVOwDJx4


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare