Projekt 12564 Avslutat Uppföljning av branschregler Säker vatteninstallation - fas 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Branschregler Säker Vatteninstallation infördes hösten 2005. De omfattar auktorisering av VVS-företag, utbildning av VVS-montörer och arbetsledare samt regler om hur installationer ska utföras. Införandet av branschreglerna har varit positivt för VVS-branschen och företagen har i stor omfattning anslutit sig till systemet genom att utbilda sin personal och auktorisera företagen.

Projektets syfte var att
- undersöka hur branschreglerna för Säker vatteninstallation tillämpas av de auktoriserade företagen och bedöma om det föreligger behov av stödåtgärder
- hjälpa företag att tillämpa branschreglerna genom att utbilda fristående besiktningsmän som kan erbjuda oberoende bedömningar av om en installation uppfyller branschreglernas krav
- besiktningarna och information om dem ska användas i marknadsföringen av branschreglerna och branschen.

Utvärderingen har gjorts genom granskning av redovisning från genomförda besiktningar under perioden april 2011 till mars 2013.

Säker Vattens branschregler har ökat VVS-företagens kunskaper om metoder och krav på installation och utförande för att undvika vattenskador och minska risken för personskador. Besiktningar har visat att VVS-företags intygs- och avvikelserutiner behöver förbättras. Detta gör att ett fortsatt kontrollsystem är nödvändigt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Uppföljning av branschregler Säker Vatteninstallation - fas 2", Thomas Helmerson, Säker Vatten AB (43 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Säker Vatten AB
Projektledare
Relaterade projekt