Projekt 12363 Avslutat Arbetschefens organisation: Nyckeln till framgångsrik implementering och bestående prestationsförbättring

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH.

Industrialisering är en affärsstrategi för byggföretag att radikalt förbättra sin konkurrenskraft. Det kräver dock att organisationsstrukturen utvecklas på sådant sätt att den stödjer det nya sättet att producera. Kunskapen om varför och hur denna organisationsutveckling bör genomföras är bristande, både inom akademi och i industrin. Det försöker denna forskning råda bot på.

Organisationsstrukturen och produktionssystemet har till uppgift att koordinera företagets alla processer och styra resurserna som utför arbetet så effektivt som möjligt. Samtidigt är det information som är den mest grundläggande dimensionen för att styra och kontrollera arbetet. Typen av information beror på i vilken omfattning företagets produkter kan kundanpassas och hur flexibelt produktionssystemet är. De olika informationstyperna hanteras i varierande grad av de olika organisatoriska styrmekanismerna. Av den anledningen bör företag med olika kundanpassningsstrategier eller produktionsflexibilitet strukturera sig på olika sätt föra att styra arbetet på ett effektivt sätt.

Den utvecklade modellen identifierar fyra grundläggande produktionstopologier: "engineer-to-order" (ETO), "manufacture-to-order" (MTO), "assembly-to-order" (ATO) och "make-standard-products" (MSP). Produktionstopologiernas olikheter kan härledas till kundorderpunktens placering [customer-order-decoupling-point (CODP)] i produktrealisationsprocessen, och i vilken omfattning processerna uppströms och nedströms om CODP kontinuerligt använder sig av lagrad information eller bearbetar ny information för varje produktorder. Modellen förutsäger vilka organisationsstrukturella mekanismer som bör användas för vilka processer i respektive produktionsstoplogi, vilket även ger varje topologi dess typiska karakteristik. Vidare har modellen validerats genom fallstudier av fyra företag, en för respektive produktionstopologi, tre inom byggsektorn och ett inom fordonsindustrin.

Konventionella byggföretag har en ETO-topologi, som är fundamentalt annorlunda de andra. Det innebär samtidigt att industriella byggföretag, som är någon av produktionstopologierna MTO, ATO eller MSP, organisatoriskt och produktionssystemsmässigt är radikalt olika traditionella byggare. Anledningen är att traditionella byggföretag använder sig av hantverksbaserad produktion, medan de andra topologierna har byggt upp sina produktionssystem utifrån industriella principer. Dessa två produktionstyper hanterar information på olika sätt, vilket också förklarar varför företagsstrukturerna är olika. Den genomförda forskningen kompletterar tidigare teorier och ökar förmågan att förutse, analysera och förklara organisationers design, verksamhet och beteende. I praktiken kan modellen användas för att vägleda effektiviserings- och organisationsutvecklingsarbete.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "The Role of Production Topology in Information Based Structuring of Organizations", Robert Gerth, KTH (194 sidor, fem appendix och svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt