Projekt 13781 Avslutat Kunskapsintegration i sjukhusprojekt – hur ska framtidens sjukhus byggas?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Studiens resultat omfattar tio huvudsakliga slutsatser som har konsekvenser för effektiv
kunskapsintegration och erfarenhetsåterföring på projekt-, organisations- och systemnivå, där systemnivån motsvarar de olika aktörer som i ett ömsesidigt beroende är relaterade till vårdbyggandet i Sverige. Slutsatserna visar att:
1) sjukhusprojekt bygger på en integration av en mängd olika slags kunskapsbärare
2) erfarenhet och medvetenhet hos byggherre och huvudentreprenör har stor betydelse för
byggprocessen, samverkansprocessen och slutprodukten
3) specialistkunskaper hos arkitekter, tekniska konsulter och installatörer är centrala och hur
och när dessa integreras i processen har stor betydelse
4) det krävs aktiv styrning av hur, när och vilka verksamhetsrepresentanter som involveras
och i vilken grad
5) återkommande relationer är viktiga kunskapsbärare
6) standarder och föreskrifter för vårdbyggnader är en viktig utgångspunkt men användandet
av dessa kräver erfarenhet för att kunna anpassas till det specifika projektet
7) samverka är en kunskap och kompetens i sig, dvs. förmågan att kunna praktisera samverkan
3
8) gemensamt framtagna och projektspecifika organiserings- och styrningsprinciper har en
positiv påverkan på hur samverkan upplevs och därmed den fortsatta viljan att samverka
9) olika affärsmodeller påverkar incitamentsstrukturen, vilket i sin tur påverkar
genomförandet och utfallet av samverkan
10) ett silobaserat förhållningssätt hos de enskilda aktörerna begränsar möjligheterna till
erfarenhetsåterföring och kunskapsutveckling över tid kring vårdbyggandet på projekt-,
organisations-, och systemnivå

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt