Projekt 14303 Pågående Organisatoriska hinder och drivkrafter för energieffektivisering av sjukhus

Projekttid

Sammanfattning

Forskningsprojektet bygger vidare på studien av kunskapsintegration i sjukhusprojekt (SBUF 37181) och behovet av en omställning till mer energieffektiva sjukhus. Förbättrad energianvändning krävs för att säkerställa viktiga egenskaper hos framtidens sjukhus. Det finns dock redan tekniska lösningar som möjliggör stora energiförbättringar men som inte tas i bruk i sjukhusbyggprojekt. Att implementera nya energilösningar i byggprojekt kräver samarbete och kunskapsintegration mellan projektaktörerna, vilket är organisatoriskt utmanande. Utifrån den tidigare studiens insikter kring olika aktörers möjlighet att bidra till kunskapsutveckling i det vårdfastighetsbyggande systemet, är projektets syfte i denna fördjupande studie att undersöka de olika organisatoriska drivkrafter och hinder som projektaktörerna utgår ifrån i implementeringsprocesser av nya energilösningar. Studien är utformad som ett fördjupande doktorandprojekt i syfte att generera kunskap kring hur organisering av byggprojekt och samspelet mellan projektaktörerna påverkar deras möjligheter att bidra till energiomställning av sjukhus, inte minst för byggentreprenören som integratör mellan byggherrens krav och leverantörsledet förmåga att leverera nya lösningar enligt kraven. Studien ämnar därmed belysa byggentreprenörens roll, i samspel med andra viktiga projektaktörer, i att främja nya energilösningar i sjukhusprojekt samt identifiera förbättrade samarbetsmöjligheter och ökad affärsnytta för hållbar utveckling.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt